Новини

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

24.03.2021

Шановні акціонери!

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «АВІАКОМПАНІЯ «КОЛУМБУС» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Волинська, буд. 67, Корпус 1, оф. 415)повідомляє, що Загальні збори акціонерів відбудуться 28 квітня 2021 року о 10:00 за адресою: м. Київ, вул. Волинська, буд. 67, Корпус 1, зал засідань. Тел./факс: 461-54-85.

Перелік питань разом з проектами рішень включених до

проекту порядку денного

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення з першого питання:Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: Микитенко Г.І., Щербатюк А.В.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення з другого питанняЗатвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік. За підсумками звітного року дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, балансів та звітів Товариства за 2020 рік.

Проект рішення з третього питанняЗатвердити Баланс та звіт про Фінансові результати Товариства за 2020 рік.

4. Звіт Наглядової ради за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з четвертого питанняЗатвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Додаткова інформація:

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде здійснюватися з 10.00 до 10:30, за пред’явленням паспорта.

З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Волинська, буд. 67, Корпус 1, оф. 415, з 19 березня 2020 року, з понеділка по четвер, з 9-00 до 11-00 год, відповідальний Михайлов М.М.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24 годину 26 квітня 2021 року.

Основні показники

фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показникаПеріод
2020 рік2020 рік2019 рік
Усього активів26342,87651,0
Основні засоби22,039,2
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси1 802,4408,6
Сумарна дебіторська заборгованість4136,4363,9
Грошові кошти та їх еквіваленти20239,96827,1
Нерозподілений прибуток-30426,5-30693,8
Власний капітал-426,5-693,8
Статутний капітал30000,030000,0
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання1593,5782,5
Чистий прибуток (збиток)288,7-125,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)99

Наглядова рада

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління В.В.Тарасов

24.03.2021 року